دیدن منبر در خواب ، دلیل بر پادشاه ملسمان بود . اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت ، اگر بیننده عالم بود . دلیل که از خویشان او ، یکی عالم گرددو از پادشاه منفعت یابد . اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت ، دلیل که بی دین و رسوا شود و یا گویند او را بردار کنند . اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست ، دلیل که معزول شود .

جابرمغربی گوید :

اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود ، دلیل جاه و بزرگی است ، اگر عالم نبود ، دلیل که او را به دزدی بردار کنند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن منبر بر پنج وجه است . اول : پادشاه . دوم : قاضی . سوم : امام . چهارم : خطیب . پنجم : مرتبت و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند ، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید