اگر کسی بیند پادشاهی یا عالمی یامرد صالحی منشور به وی داد که در آن کلام ها نوشته بود ، دلیل بر سعادت دنیا و آخرت بود . اگر در آنجا سخنان بد نوشته بود ، دلیل به خلاف است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پادشاه منشوری به وی داد و به خط سبز نوشته بود . دلیل که حق تعالی او را بیامرزد و از وی خشنود شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید