دیدن مهمان کردن درخواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی . اگر بیند قومی را به مهمانی خواند ، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد . اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود ، دلیل که در جنگ شهید شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود ، دلیل مصیبت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید