لوک اویتنهاو می گوید :

مه

که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی

که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری

بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده خواهید شد

مه

رقیق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید اطراف شما را

مه

گرفته است ، علامت آن است که بداقبالی و نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد کرد . اما اگر در خواب ببینید

مه

از میان می رود ، نشانة آن است که مشکلات تنها زمانی کوتاه گریبان شما را خواهد گرفت . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران میان

مه

فرو رفته اند ، نشانة آن است که از بدبختی دیگران سودی به شما خواهد رسید .
آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید