دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است که امور جزیی و دست گیر باکارهای مهم شما ادغام خواهد شد .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است که امور جزیی و دست گیر باکارهای مهم شما ادغام خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید