مولف گوید :

دیدن همراه در خواب نشان خبر است .

اگر موبایل را از جیب یا کیف خود در آورد خبری از همسر خود دریافت می کند .

اگر موبایل را در جیب یا کیف خود گذاشت خبری به همسرش خواهد رساند

اگر موبایل را از کمر خود بیرون آورد خبر مربوط به فرزندش می باشد

اگر در کمر خود قرار داد خبری به فرزندش خواهد داد

آیا این مطلب مفید بود؟ 214
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید