مولف گوید :

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است

پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد .

در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد .

وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم .

آیا این مطلب مفید بود؟ 147
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید