آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .

2ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 24
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید