حضرت دانیال گوید :

دیدن موزه در خواب به زمستان ، دلیل خیر بود و تابستان ، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت ، دلیل که دشمن از او متفکر شود . اگر بی سلیح بیند ، دلیل غم است اگر بیند موزه ادیم داشت ، دلیل که زن خواهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند موزه داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند موزه او دریده بود ، دلیل که زنش بمیرد . اگر بیند موزه را از خانه بیرون ریخت ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر بیند موزه او بدریدند ، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی که پای او را نیازاد . اول : زن . دوم : خادم . سوم : کنیزک . چهارم : قوت . پنجم : عیش . ششم : ظفر . هفتم : منفعت .

لوک اویتنهاو می گوید :

موزه : شما خبرهای تازه ای خواهد شنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می کنید ، نشانة آن است که برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید کرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید که از موزه ای بازدید می کنید که چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانة آن است که به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید