مولف گوید :

خوردن موزاگر شیرین باشد دلیل بر منفعت .

اگر بی وقت باشد دلیل بر بیماری

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است که نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

2ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است که شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد کرد .

3ـ اگر در خواب موزهایی ببینید که رو به فساد ند ، دلالت بر آن دارد که به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است که به منابعی دسترسی دارید که غیرقابل بهره برداری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید