دیدن

موش

، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود . اگر بیند

موش

ی بگرفت ، دلیل که زنی چنین خواهد . اگر دید

موش

ان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند ، دلیل که به قدر

موش

ان زنان در خانه او جمع گردند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او

موش

بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار . اگر از گلوی او

موش

بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند از مقعد او

موش

ی بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .

جابرمغربی گوید :

تاویل

موش

دشتی و

موش

خانگی هر دو یکسان بود . اگر دید

موش

ی در بستر او بود ، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت

موش

خوردن ، دلیل که مال زن مفسده بخورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همان طور که قبلا نیز نوشتم

موش

دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند . ابن سیرین نوشته

موش

زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده . اگر بیننده خواب

موش

ی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این

موش

در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد . اگر سوراخ

موش

ی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است . اگر

موش

در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید . اگر در خواب

موش

ی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :

موش

که میدود : پس انداز

فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

موش

سفید : ازدواج موفقدر درون یک تله

موش

: دشمن شکست خورده

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

موش

جنگ زن باشددیدن

موش

دزد است که از خانه اودزدی کرده

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

موش

در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت . 2ـ کشتن

موش

در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است . 3ـ اگر خواب ببینید

موش

ها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند . 4ـ اگر دختری خواب

موش

ببیند ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود

موش

ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید