دیدن مویز مال و نعمت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر آب از مویز جدا کرد دلیل که مال حلال یابد . اگر عالمی آب از مویز خورد ، دلیل که علمش زیاده شود . اگر بازرگان دید مال فراوان حاصل کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مویز به خواب بر چهاروجه است . اول : مال و نعمت . دوم : منفعت . سوم : عیش خوش .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید