محمدبن سیرین گوید :

دیدن مژگان چشم درخواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان او ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر دید مژگان چشم او می جنبید ، دلیل که بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مژگان بر چهار وجه است . اول : نگه داشتن دین . دوم : دوست . سوم : مال . چهارم : خرمی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند . کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید . این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند . اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت . اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید