دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است . اگر بیند میخی بر دیوار زد ، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند . اگر میخ را بر ریسمان بست ، دلیل که برادرش با مردی پیوندد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت . اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به ، دلیل که با منافقی دوستی کند . اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود . اگر میخ از استخوان بیند ، دلیل قوت بود . اگر بیندمیخی آهنین داشت ، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد . اگر بیند میخ بر زمین زد ، دلیل که از کسب خود توانگر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میخ بر چهار وجه است . اول : برادر . دوم : فرزند . سوم : دوست . چهارم : زن خواستن .

لوک اویتنهاو می گوید :

میخ چوبی : برنامه سودمند

میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید