دیدن میش درخواب ، دلیل بر زنی بود کریمه یا مردی بزرگ . اگر دید میشی داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند پوست از میش جدا کرد ، دلیل که بر شخصی غالب شود و مالش بستاند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید با میشی جنگ کرد ، دلیل که زنی با او حیله کند . اگر دید شیر میش خورد ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند میشی را به وی بخشیدند ، دلیل که او را فرزندی آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن میش بر چهاروجه است . اول : امام . دوم : خلیفه . سوم : امیر . چهارم : رئیس .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید