محمدبن سیرین گوید :

بوزینه در خواب ، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است . اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود ، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند . اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد ، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد ، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که دشمن را قهر کند . اگر دید گوشت او بخورد ، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید . اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید ، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد . اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود ، دلیل که جهودی با زن او فساد کند . و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است . اگر دید که بوزینه به خانه درآمد ، دلیل که او را جادو کنند . اگر دید بوزینه با وی سخن گفت ، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند . اگر دید بوزینه او بگزید ، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود . اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد ، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان . بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب . اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند . چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید . اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود . اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد . اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید . چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد . اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید . بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید . اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید . با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن میمون در خواب ، نشانة آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند .

2ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانة آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .

4ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید