دیدن می پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود . اگر بیند می پخته خورد ، دلیل که به قدر مستی مال حرام حاصل آید . اگر بی می مست بود ، دلیل که او را ترس و بیم بود . اگر بیند در میان می غرق شد ، دلیل که درخصومت و دشمنی هلاک و نابود گردد . اگر بیند آب در روی می پخته می فروخت ، دلیل که چیزی حرام فروشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید