آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزی ناامید شده‌اید ، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتاری خواهید شد . اگر در خواب شخصی را ناامید ببینید ، بیانگر آن است که یکی از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید