اگر درخواب بیند نابینا شد ، دلیل که در اسلام گمراه است . اگر یک چشم او نابینا شد ، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد ، دلیل که مومن و رحیم بود . اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد ، دلیل که آن کس رااز راه ببرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است .

اول : درویشی .

دوم : بدحالی .

سوم : غم واندوه .

چهارم : نقصان .

پنجم : مال .

ششم : تباهی دین . قوله تعالی : » صم بکم عمی فهم لا یرجعون « ( بقره ، آیه 18 )

اگر نابینا بیند که بینا شده بود ، دلیل که از زحمت برهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم . کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند . در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است . شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند . کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند . نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است .

لوک اویتنهاو می گوید :

نا بینا : خطر

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید