آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید ، علامت آن است که تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

اگر در خواب احساس کنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است که ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .

دیدن افراد ناشنوا در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد .

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که ناشنوا هستید ، به این معنا است که باید در انجام کارهای خود دقت بیشتری داشته باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید