محمدبن سیرین گوید :

دیدن ناقوس در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود . اگر ناقوس می‌زد ، دلیل که با مردی منافق نشیند و سخن دروغ گوید . اگر ناقوس شکست ، دلیل که از دورغ توبه کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ناقوس درخواب بر سه وجه است .

اول : دروغ گفتن .

دوم : منافقی .

سوم : مهر اهل کفر در دل داشتن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر مهابت . او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می آفریند . دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد . اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می شنوید . واقعه ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب صدای ناقوس را بشنوید ، به این معنا است که روزهای خوبی در انتظار شما است .

اگر در خواب صدای ناقوس تشییع را بشنوید ، بیانگر آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن ناقوس در خواب ، بیانگر آرزوهای دست نایافتنی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید