لوک اویتنهاو می گوید :

نامزد

دیدن

نامزد

: مردمی بودن

نامزد

بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست

آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی

آنها را مرده دیدن : زندگی مشترک طولانی و خوشبخت

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید

نامزد

تان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است که با زنی ازدواج می کنید که موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید

نامزد

تان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است که بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید . اگر خواب ببینید

نامزد

تان چون جسدی بی حرکت است ، علامت آن است که مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد . اگر در خواب مشاهده کنید که

نامزد

ی زیبا و خوش اندام دارید ، به این معنا است که ازدواجی مبارک خواهید داشت اما اگر در خواب

نامزد

تان را زشت و اخمو ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انتخاب همسر دچار اشتباه می‌شوید .
آیا این مطلب مفید بود؟ 8
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید