محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیندکه

نامه

سر به مهر داشت ، دلیل است سخنی پوشیده بشنود . اگر

نامه

را گشاده بیند ، دلیل که سخنی فاش شنود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بیند

نامه

سر به مهر داشت ، دلیل است خبری به وی رسد . اگر بیند که

نامه

را بگشاد ، دلیل است بی‌غم شود . اگر بیند مهر از

نامه

برداشت و بخواند ، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده‌ی خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود . قوله تعالی : « اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا » . ( بنی‌اسرائیل ، 14 ) .

جابر مغربی گوید :

اگر درخواب بیند که پادشاه

نامه

به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است ، دلیل راحت و خرمی است . اگر سخنان ناخوش بود ، دلیل ترس و بیم بود . اگر بیند شیخی یا زاهدی

نامه

به وی داد ، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر در

نامه

سخن خیر نوشته بود . دلیل است حاجتش روا شود . اگر در آن سخن شر نوشته بود ، دلیل است کارش برنیاید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نامه

به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در

نامه

نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند . اگر در خواب

نامه

ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد . چنان چه در خواب ببینید

نامه

ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد . اگر دیدید

نامه

ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید ، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید .

لوک اویتنهاو می گوید :

نامه

دریافت کردن : ثروتهایی که در آینده خواهید داشت

خواندن

نامه

: ازدواجنوشتن

نامه

: خبرهای جالبیافتن

نامه

: کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمدگم کردن

نامه

: اخبار بدسوزاندن

نامه

: سبکسریبازکردن

نامه

: مراقب دزدها باشید

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب

نامه

ای سفارشی دریافت کنید ، علامت آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد . اگر دختری خواب ببیند

نامه

ای سفارشی دریافت می کند ، علامت آن است که به او پیشنهاد می شود در مقابل گرفتن درآمد کافی ، تن به کارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد . اگر خواب ببینید

نامه

ای بی نام و نشان دریافت کرده اید ، نشانة آن است که از جایی نامعلوم به شما آسیب می رسد . اگر خواب ببینید

نامه

ای می نویسید ، علامت آن است که به کسی حسادت می ورزید که برتری او را نسبت به خود قبول دارید . اگر خواب ببینید

نامه

ای که به دستتان رسیده حکایت از اخباری نامطلوب دارد ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد . اما اگر

نامه

از اخباری نویدبخش حکایت کند ، علامت آن است که به خاطر نعمات و رفاهی که در زندگیتان وجود دارد که باید سپاسگذار باشید . اگر

نامه

ای عاشقانه بر کاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانة آن است که نومیدی بر شما چیره می شود ،

نامه

با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانةآیندةدرخشان است . اگر خواب ببینید

نامه

ای به جوهر قرمز نوشته شده است ، علامت آن است که به فردی سوء ظن می یابید و از او دلسرد می شوید . اما فرد مورد نظر با حرکتی عاقلانه سوء ظن شما را نسبت به خود از بین می برد . اگر دختری خواب ببیند از نامزد خود

نامه

ای دریافت می کند و

نامه

ای را بر قلب خود می نهد ، علامت آن است که رقیبی او را بسیار نگران می سازد . پاداش صداقت و راستگویی اغلب اوقات حسد و تنگ نظری است !اگر خواب ببینید قادر به خواندن

نامه

ای که به دستتان رسیده نیستید ، نشانة آن است که در محیط کار یا اجتماع چیزی را از دست می دهید . اگر خواب ببینید کسی نمی گذارد

نامه

ای به دستتان برسد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را بد نام سازند اگر خواب ببینید سعی می کنید

نامه

ای را از چشم همسر خود مخفی نگاه دارید ، علامت آن است که به انجام کارهایی بی ارزش علاقمند خواهید شد . دیدن

نامه

ای با حاشیة سیاه در خواب ، دلالت بر مرگ یکی از نزدیکان دارد . اگر خواب ببینید

نامه

ای دریافت کنید که بر کاغذ سیاه با جوهر سفید نوشته شده است ، نشانة آن است که مورد هجوم یأس و نومیدی قرار خواهید گرفت .

دیدن نامة پاره شده در خواب ، نشانة آن است که با اشتباهاتی به شهرت خود آسیب می زنید .

دریافت

نامه

ای دست نوشته در خواب ، نشانة آن است که نسبت به دوستان خود حساسیت به خرج می دهید . اگر خواب از دوستی

نامه

ای دریافت کرده اید ، علامت آن است که دوست مورد نظر را خواهید دید یا

نامه

ای از او دریافت خواهید کرد . اگر در خواب مشاهده کنید که

نامه

‌ای به دستتان می‌رسد ، بیانگر آن است که خبری به گوشتان می‌رسد . اگر در خواب

نامه

‌ای بی‌نام و نشان دریافت کنید ، به این معنا است که شخصی قصد آزار شما را دارد .

نامه

نوشتن در خواب ، بیانگر انجام کار اشتباه است .

لیلا برایت می‌گوید :

خواندن

نامه

‌ی عاشقانه در خواب ، علامت شنیدن اخبار بد است . خواندن

نامه

‌ی غم‌انگیز در خواب ، نشانه‌ی اتفاقات ناگوار است . اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن

نامه

‌ی عاشقانه هستید ، به این معنا است که دلبسته‌ی شخصی خواهید شد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید