آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن کرده اید ، علامت آن است که به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن کرده اید ، علامت آن است که اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید در مکالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بکار می برید ، نشانة آن است که به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب کنید .

3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون کش می آید ، نشانة آن است که در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید .

4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است که برخی کارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درک شما نخواهند بود .

هانس کورت می‌گوید :

مشاهده‌ی چیزهای نایلونی در خواب ، علامت دقت در انجام کارها می‌باشد . اگر در خواب مشاهده کنید لباس نایلونی پوشیده‌اید ، به این معنا است که در کار خود پیشرفت می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید