محمدبن سیرین گوید :

دیدن هر نباتی به وقت خود ، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد ، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود ، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی . اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است .

اول : مال و نعمت .

دوم : بزرگی و جاه .

سوم : منفعت خوش .

چهارم : زیادتی حرمت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید