منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد . او این توصیف را از این جهت می کرد که نجار اره و تیشه می کند و ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می پاشد و گاهی به سوی خود می کشد . نجار ، در خواب های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می شناسد و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند . چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می کنید موردی پیش می آید که به اصلاح امور می پردازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نجاری مشغول کار ، در خواب ، نشانة آن است که با کوشش و کار به کسب ثروت می پردازید نه از راه کارهای بیهوده و خطا .

اگر در خواب نجاری را مشغول به کار ببینید ، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به هدف خود خواهید رسید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجاری هستید ، بیانگر خوش شانسی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید