آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببیندی که با شخصی نجوا می‌کنید ، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهی خواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی به نجوا با شما صحبت می‌کند ، به این معنا است که برای انجام کاری نیاز به کمک دیگران دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید