خالد اصفهانی :

دیدن نخود به خواب تر و خشک ، دلیل غم است . اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر ، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن نخود در خواب ، نشانة کسب ثروت و تندرستی است .

دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است .

اگر خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، نشانة آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

جمع آوری نخود در خواب ، نشانةآن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید .

دیدن نخودهای خشک شده در خواب ، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد .

خوردن نخودهای خشک شده ، نشانة آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

اگر در خواب نخود ببینید ، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود . نخود کاشتن در خواب ، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید . .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید