آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

اگر در خواب نخ‌های پاره‌ای ببینید ، یعنی دچار دردسر می‌شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن نخ در خواب ، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید