محمدبن سیرین گوید :

اگر بر

نردبان

از گل و خشت می رفت ، دلیل صلاح کار او است . اگر چوبین بود ، دلیل ضعف دین است . اگر از سنگ وآهن بود ، دلیل که بیننده قوت بیابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از

نردبان

ی بالا رفت ، دلیل بزرگی و منفعت بود . اگر بیند که از

نردبان

به زیر آمد ، به خلاف این است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

نردبان

به خواب مردم مصلح را ، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که از

نردبان

بالا می روید ، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید . اما پایین آمدن از

نردبان

خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام . اگر

نردبان

از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر

نردبان

از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد . اگر از

نردبان

ی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است .

لوک اویتنهاو می گوید :

نردبان

دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی

نردبان

ایستاده : مراقب دزد باشیدپائین آمدن از

نردبان

: دارابودن مقامی والابالا رفتن از

نردبان

: بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

نردبان

کار بالا گیرد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید برایتان

نردبان

ی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانة آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود . بالا رفتن از

نردبان

در خواب ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است . اگر خواب ببینید از بالای

نردبان

به زمین می افتید ، نشانة آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید . دیدن

نردبان

شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است . از

نردبان

پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست . اگر خواب ببینید بوسیلة

نردبان

ی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید . اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از

نردبان

دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید . اگر در خواب مشاهده کنید که از

نردبان

ی بالا می‌روید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . پایین آمدن و افتادن از

نردبان

در خواب ، نشانه‌ی شکست و ناامیدی است . اگر در خواب

نردبان

شکسته‌ای ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می‌شوید .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید