حضرت دانیال گوید :

دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است .

اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال . اگر شوهر ندارد شوهر کند .

اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند ، دلیل که آن زن را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد .

اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد . دلیل که از وی جدا شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نرگس در خواب سه وجه است .

اول : مردی لطیف .

دوم : فرزند .

سوم : دوستی ثابت قدم .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نرگس ، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن . بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد . نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد ، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند . نرگس ، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست . اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید