حضرت دانیال گوید :

نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید . اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود ، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود . اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود ، دلیل که خاندان او توانگر گردند . اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد ، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر ، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید