محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که نشاسته می‌خورد ، دلیل غم است و گویند که بیمار شود . اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد ، دلیل منفعت است . اگر بیند که از گندم نشاسته نمود ، دلیل که به کسب خود نعمتی حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت می رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید کاری انجام می دهید که در آن برکت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید