آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها با سود همراه خواهد بود .

شادی و نشاط در خواب ، بیانگر موفقیت و پیروزی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید