محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود ، دلیل است از سفر مال حاصل کند . اگر بیند که بر زمین خفته بود ، همین دلیل است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است .

اول : بخت .

دوم : دولت .

سوم : مرتبه .

چهارم : فرمانروائی .

اگر بیند با مصلحان نشسته بود ، دلیل بر صلاح دین او است . اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید