خالد اصفهانی :

اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد . اگر بیند نعل خران داشت ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر نعل بندی چهارپایان می‌کرد ، دلیل است به سفر رود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نعل ، از قدیم ترین ایام ، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است . بسیاری از اقوام ، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار . در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم . اگر نعل اسبی را در راه بیابید ، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .

دیدن نعل شکسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .

دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است که بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

اگر در خواب نعل اسبی را کنار جاده ای پیدا کنید ، نشانة آن است که از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .

اگر در خواب نعل اسب ببینید ، بیانگر آن است که در زندگی موفق خواهید بود . مشاهده‌ی نعل اسب شکسته در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که سلامتی شما در خطر است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که نعل اسبی پیدا کرده‌اید ، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه می‌کنید . اگر خواب ببینید که اسبی را نعل می‌کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید