جاحظ گوید :

دیدن نعناع در خواب ، دلیل غم است . اگر بیند که به ملک او نعناع رسته بود ، دلیل که به اندوهی گرفتار شود . اگر بیند که نعناع از زمین کند و بینداخت دلیل که از غم رهد .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نعناع در خواب ، نشانة یافتن سرگرمیها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است .

دیدن نعناع سبز در مزارع ، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است .

نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد .

مشاهده‌ی نعناع در مزارع ، بیانگر داشتن روزهای خوب است . اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‌نوشید ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید