محمدبن سیرین گوید :

دین نفت به خواب ، دلیل زندگانی است . اگر نفت به خود مالید ، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نفت در خواب سه وجه است .

اول : زنی نابکار .

دوم : مردی غمار .

سوم : مال حرام .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب نفت ببینید ، بیانگر آن است که دوستی خوب پیدا می‌کنید اگر در خواب مشاهده کنید روی آتش نفت می‌ریزید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 9
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید