محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد ، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند : خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بیند به بی‌گناهی نفرین نمود ، دلیل که به بیننده باز گردد و نفرین مردم صالح زود اثر کند .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی را نفرین می‌کنید ، بیانگر آن است که باید مواظب خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 7
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید