محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

سوداگری و صورتگری در خواب ، دلیل باطل بود . قوله تعالی : » ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون « . ( انبیاء ، 52 ) . اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد ، دلیل که در کسب خود ، خداوند حیله بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نقاشی‌گری در خواب چهار وجه بود .

اول : آرایش دنیا .

دوم : کار باطل .

سوم : فریب .

چهارم : دروغ .

لوک اویتنهاو می گوید :

نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود

نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید