محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که نقره از دکان می‌گرفت ، دلیل که از شهر خود زن خواهد . اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند .

جابر مغربی گوید :

اگر یک درم نقره داشت ، دلیل که او را فرزندی آید صاحب جمال .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نقره در خواب چهار وجه است .

اول : زن .

دوم : فرزند .

سوم : مال .

چهارم : معیشت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید . اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید . اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد . اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد . اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد .

لوک اویتنهاو می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن

ظروف نقره : آسایش

دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست

خریدن : تحولات بزرگ

پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نقره در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .

پیدا کردن سکة نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‌ی نقره‌ای پیدا می‌کنید ، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‌زنید .

اچ میلر می‌گوید :

دیدن نقره در خواب ، به معنای کسب ثروت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید