لوک اویتنهاو می گوید :

نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی : سفر

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می کنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد .

اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که با آرزوی پاک خود به حوزة برتری در زندگی قدم می گذارد .

اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‌ای را مطالعه می‌کنید ، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‌کنید . دیدن نقشه‌ی جهان در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهای خود دقت بیشتری داشته باشید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهای لذتبخش است . اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‌ای هستید ، علامت آن است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید