اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد ، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد ، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد . اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد ، دلیل که میلش به جهودان بود . اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد ، چنانه پشت او به جانب قبله بود ، دلیل که اسلام را پس پشت اندازد . اگر بیند که نماز سوی قبله کرد ، دلیل که در راه دین مستقیم گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند قومی را امامت کرد ، دلیل که سروری کند . اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بی‌وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد . اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد ، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد . اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد ، دلیل که کار دنیایی او برآید .

جابر مغربی گوید :

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد . اگر بیند نماز پیشین می گذاشت ، دلیل شادی بود . اگر نماز خفتن بود ، دلیل که حاجتش روا گردد . اگر بیند که نماز صبح می کرد ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند که نماز در باغ کرد ، دلیل که توبه کند . اگر بیند که درکعبه نماز گذارد ، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد . اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود ، دلیل که از غم برهد . اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد ، دلیل که کارش شوریده گردد . اگر بیند که نماز نشسته می کرد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد . اگر بیند که درتاریکی نماز کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند که نماز جمعه کرد ، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند . اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد . دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد .

حضرت دانیال گوید :

دیدن نماز کردن سه نوع است .

اول : فریضه .

دوم : سنت .

سوم : تطوع .

اگر بیند که نماز فریضه می‌گزارد ، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند . قوله تعالی : » ان الصلاة تنهی عن الفحشآء و المنکر « ( عنکبوت ، 45 ) .

اگر بنید نماز سنت می‌کند ، دلیل که بر مردم شفقت کند .

اگر بیند نماز تطوع بگذاشت ، دلیل که راستگو بود .

اگر به خواب دید در ستور نماز کرد ، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است .

اول : ایمنی .

دوم : شادی .

سوم : عز وجاه .

چهارم : مرتبت .

پنجم : رستگاری .

ششم : یافتن مراد .

هفتم : نقصان .

و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است .

اول : مراد یافتن .

دوم : جمعیت .

سوم : نصرت .

چهارم : ظفر .

پنجم : امر حق تعالی به جای آوردن است .

اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد ، دلیل که دعای او مقبول بود . اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است .

لوک اویتنهاو می گوید :

نماز گزاردن : زندگی شیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید