آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در نمایشگاهی هستید ، علامت آن است که کاری پرمنفعت و دوستانی مطلوب به دست خواهید آورد .

اگر دختری خواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است که شریک زندگی او مردی شوخ طبع و آرام خواهد بود .

اگر در خواب مشاهده کنید که در نمایشگاهی حضور دارید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که اوقات شادی را خواهید گذراند . دیدن نمایشگاهی از گونه‌های مختلف جانداران در خواب ، علامت روبرویی با مشکلات است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن نمایشگاه عکس در خواب ، علامت ملاقات با دوستان قدیمی است . اگر خواب ببینید که به نمایشگاه کالا رفته‌اید ، بیانگر آن است که از موضوعی خوشحال خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید