محمدبن سیرین گوید :

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است . اگر بیند نمک سفید داشت ، دلیل که درم نقد حاصل کند . اگر بیند نمک خورد ، دلیل که زاهد شود و بعضی گویند : دیدن نمک به خواب خصومت است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن نمک سفید خوش بود

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نمک در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است .

اگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانة آن است که بدهکاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد .

اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانة آن است که نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک می‌زنید ، علامت آن است که دچار مشکل می‌شوید . نمک خوردن در خواب ، علامت شکست و ناامیدی می‌باشد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب نمک ببینید ، به این معنا است که در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اید . نمک پاشیدن در خواب ، به معنای آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید