آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای کوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است ، علامت سختیهای زودگذر است .

دیدن نهر خشکیده در خواب ، علامت نومیدی است . و اینکه افراد دیگری به اهداف شما دست خواهند یافت .

اگر در خواب نهری را ببینید ، بیانگر آن است که اوقات خوشی در انتظار شما است .

اگر در خواب نهر خشکیده‌ای را ببینید ، بیانگر آن است که موضوعی موجب ناراحتی شما می‌شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید