محمدبن سیرین گوید :

دیدن نهنگ در خواب ، دلیل بر مردی دزد است . اگر بیند نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد ، دلیل که در آب غرق شود . اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت ، دلیل که از دشمن مضرت بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند نهنگ او را فرو برد ، دلیل که ماهی او را هلاک کند . اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک می شود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف می دهید .

اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .

دیدن نهنگ در خواب ، علامت ضرر مالی است . اگر در خواب مشاهده کنید نهنگی کشتی را واژگون می‌کند ، به این معنا است که اتفاقات ناگواری پیش رو دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید