خالد اصفهانی :

دیدن نوحه کردن ، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند . اگر بیند والی آن شهر بمرد و بر وی نوحه کردند ، دلیل که آن والی مضرت بیند . اگر بیند که نوحه می‌کرد و فریاد می‌داشت ، دلیل مضرت است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 10
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید