آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید چیزی می نویسید ، علامت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید .

اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی هستند ، علامت آن است که در اثر رفتاری نابجا و عمل نادرست ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد .

اگر خواب ببینید می کوشید نوشته ای غریب را مطالعه کنید ، علامت آن است که اگر بعد از این خواب معامله ای انجام ندهید ، از دست دشمنان خود خواهید گریخت .

نوشتن در خواب بیانگر آن است که در انجام کاری دچار اشتباه می‌شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب شخصی را در حال نوشتن ببینید ، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 123
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید