حضرت دانیال گوید :

اگر چیزی نوشت و نویسنده بود ، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد ، دلیل منفعت بود .

اگر شعر و افسانه می نوشت ، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد .

اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت ، دلیل خیر و برکت و منفعت بود .

اگر در خواب بیند که نامه مهتری نوشت ، دلیل خیر و منفعت است .

اگر صالح بود . اگر فاسق بود ، دلیل که توبه کند .

اگر به سرخی نوشت ، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود .

اگر به زردی نوشت ، دلیل بیماری است .

اگر بیند که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود .

اگر به زر یا سیم نوشت ، دلیل است از پادشاه منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است .

اول : خیرو نیکی .

دوم : مال و منفعت .

سوم : چیزی که به مکر حاصل کند .

چهارم : معزولی از عمل .

لوک اویتنهاو می گوید :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب نویسنده‌ای را ببینید که مشغول کار است ، بیانگر آن است که در تصمیم‌گیری دچار اشتباه می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید